Koszyk

Brak produktów w koszyku

0

TABOSS SYSTEM

Źródło: http://geokrata.com

Mamy 30-letnie doświadczenie w obróbce tworzyw sztucznych. Utrzymujemy systematyczną, laboratoryjną kontrolę jakości naszego produktu.
Surowiec do produkcji Geokraty Taboss pochodzi z renomowanej rafinerii.


GEOKRATA TABOSS ma najlepsze parametry wytrzymalosciowe z produktów tego typu na swiecie. Nasz produkt odpowiada normom europejskim i swiatowym na wytrzymalośæ tasmy i zgrzewów. Posiadamy do wgladu aktualne badania przeprowadzone na nasze zlecenie przez Institut für textile Bau und Umweltrchnik Gnubh. (czerwiec 2007)


produkowana jest z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD).

GEOKRATA TABOSS wykonana jest z taśmy obustronnie moletowanej, zgrzewanej punktowo ultradźwiękami. Wysokość siatki komórkowej wynosi 50, 75, 100, 150, 200 mm. Zgrzewy punktowe jednorzędowe w ilości 9 punktów w rzędzie. Zgrzewy odległe są od siebie o 340 mm. - inna odległość na zamówienie odbiorcy. Na każdej ścianie geokraty mogą znajdować się nacięcia. Segmenty kraty w pozycji rozciągniętej zbliżone są swym kształtem do plastra miodu.

GEOKRATA TABOSSwykonana jest z materiału palnego. Plastyczność przy temperaturze 130°C, natomiast możliwość zapalenia w temperaturze około 360°C. Na szczególne podkreślenie zasługuje wykorzystanie do stabilizacji gruntów materiału z tworzywa sztucznego nie ulegającego biodegradacji i odpornego na działanie promieni UV.

Sekcja GEOKRATY TABOSS ma powierzchnię:16,12 lub 17,36 lub 22,75 lub 23,10 lub 32,24 lub 49,00 m2.

Grubość nominalna taśmy:1,5 mm (+/- 0,1)

Waga sekcji
a) 5 cm - 14 kg
b) 7,5 cm - 21 kg
c) 10 cm - 28 kg
d) 15 cm - 42 kg
e) 20 cm - 56 kg

Zastrzeżony sposób łączenia sekcji przy pomocy opasek zaciskowych z poliamidu 6,6; certyfikat ISO 9002
Cechy opasek:
• odporne na UV, kwasy, oleje, rozpuszczalniki
• samogasnące
• o dużej wytrzymałości termicznej od – 40°C do +85°C
• o wytrzymałości mechanicznej na zrywanie do 114 kG
• wolne od korozji, w przeciwieństwie do metalowych

Temperatura montażu:od - 26°C do +43°C

Kolor:czarny

Skład surowca do produkcji GEOKRATY TABOSS
Zawartość sadzy: powyżej 2%

Odporność chemiczna: bardzo dobra

Łączenie taśm sekcji:zgrzewanie punktowe ultradźwiękami

Kontrola jakościprodukcji i wytrzymałości przy użyciu zakładowej zrywarki ZT40


Przeprowadzamy około 25 testów jakości rocznie.

Stosując odpowiedni antypiren (wg różnych standartów np. DIN 4102, UL 94 lub wskaźnik tlenowy ASTM D 2863) gotowi jesteśmy wyprodukować Geokratę Taboss samogasnącą.
Warunkiem wytworzenia jest odpowiednio duże zamówienie.10 lat gwarancji na GEOKRATĘ TABOSS.

Zastosowanie:
• Drogi - remonty, gruntowe, ścieżki leśne - remonty
• Drogi leśne i tymczasowe
• Ogrody
• Erozja skarp
• Parkingi
• Podbudowy
• Drogi kolejowe
• Mury oporowe
• Podbudowy rurociągów i kanałów
• Nabrzeża
• Rekultywacja i umocnienia skarp
• Wały przeciwpowodziowe
• Ochrona linii brzegowej
• Kształtowanie krajobrazu

Laboratorium na kółkach
Firma Taboss dysponuje legalizowaną aparaturą do badań wytrzymałościowych, między innymi na terenach budowy. Badania, zapisu i wydruk na żądanie wykonawcy lub inwestora.
Przeprowadzamy badania wytrzymałości taśmy oraz zgrzewów
W czasie 7 dni z obiążeniem 75 kg Geokrata Taboss ma się niezmiennie
Zlecamy również badania w certyfikowanych laboratoriach zewnętrznych. Fragment badań zleconych wyższej uczelni technicznej

Przykład: skarpy
GEOKRATA TABOSS spełnia rolę ochronną przy zabezpieczaniu trwałości skarp i zboczy. Ułożenie geokarty nawet na bardzo stromym zboczu lub skarpie i wypełnienie jej materiałem przepuszczalnym powoduje, że zwiększa się odporność zbocza na erozję powierzchniową. Przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności w komórkach siatki możliwy jest rozwój różnego rodzaju roślinności, co daje estetyczny wygląd końcowy wykonanych prac ziemnych.


Zastosowanie ogólne
w budownictwie
TABOSSYSTEM
współdziałanie
rezultaty
zalety

GEOKRATY TABOSS sprawdza się doskonale we wszelkich pracach drogowo-ziemnych.
Ogólne jej zastosowanie to: drogi - remonty, drogi gruntowe, ścieżki leśne - remonty, drogi leśne i tymczasowe, ogrody, trawniki, terasy, erozja skarp, parkingi, place, boiska, podbudowy, drogi kolejowe, mury oporowe, podbudowy rurociągów i kanałów, nabrzeża, rekultywacja i umocnienia skarp, wały przeciwpowodziowe, ochrona linii brzegowej.

GEOKRATY TABOSS, zw. komórkowym systemem ograniczającym jest materiałem ekologicznym, bezpiecznym dla środowiska. Zachowuje krajobraz w niezmienionym, naturalnym stanie. Badania wykazały jej trwałość i odporność na zanikanie w gruncie.

Zastosowanie GEOKRATY TABOSS w budownictwie
Koncepcja polegająca na zamknięciu zasypowych materiałów konstrukcyjnych wewnątrz lekkiego, przestrzennego

i elastycznego, a jednocześnie optymalnie wytrzymałego geosyntetyku, umożliwiła nowe podejście do projektowania i realizacji konstrukcji, służących do stabilizacji i wzmacniania gruntów.
Omawiany geosyntetyczny system komórkowy znajduje szerokie zastosowanie do:
• wzmacniania słabych podłoży gruntowych
• rozwiązywania problemów konstrukcyjnych
w złożonych warunkach gruntowo-wodnych dla stromo nachylonych skarp i zboczy
• ubezpieczaniu rzek, kanałów i zbiorników wodnych
• budowy nasypów, systemów drenażowych
i dróg tymczasowych przy obiektach budowlanych
Podstawowy element systemu stanowią sekcje geosiatek komórkowych (nazywanych również geokomórką, geokratą) zbudowane z kilkudziesięciu odpowiednio połączonych (spawy ultradźwiękowe) taśm z polietylenu o wysokiej gęstości.
W pozycji rozłożonej układ połączonych taśm tworzy formę elastycznej struktury, przypominającej „plaster miodu”, który można wypełnić określonym materiałem; w pozycji złożonej sekcję tworzy warstwa kilkudziesięciu taśm polietylenowych. Sekcje produkowane są w różnych wielkościach i rozmiarach poszczególnych komórek.

TABOSSYSTEM® - mechanizm pracy systemu w układzie poziomym
Po rozłożeniu sekcji geokraty na odpowiednio przygotowanym podłożu, wypełnieniu i odpowiednim zagęszczeniu materiału zasypowego (tłuczeń, żwir, pospółka, piasek, żużel, itp.) poddajemy ją określonemu obciążeniu.
Naprężenia przekazywane od koła pojazdu (lub inne obciążenie) powodują wzrost naprężeń pionowych w materiale wypełniającym komórki geokraty, co z kolei wywołuje wzrost sił parcia na ściany komórek.
Elastyczna taśma geokraty przejmuje część tych sił; a pozostała ich część napierając na sąsiednie komórki przyczynia się do powstania w nich sił odporu (parcia biernego).
Komórki współpracując ze sobą w przestrzennej strukturze geokraty powodują stałe dogęszczanie materiału wypełniające geokratę i wciągają do współpracy duże powierzchnie podłoża, co znacznie redukuje wielkość naprężeń pionowych przekazywanych lokalnie na podłoże ("zjawisko mostu").
Wzajemne blokowanie się komórek praktycznie uniemożliwia przesuwanie się elementów geokraty i ogranicza jej nierównomierne osiadanie.

Przykład ułożenia Geokraty Taboss

Prawidłowo zamontowany system tworzy podbudowę działającą jak półsztywna płyta rozkładająca pionowe obciążenia na naprężenia boczne, redukując ciśnienie kontaktowe w podłożu gruntowym oraz ugięcia pionowe, a także ogranicza osiadanie nawet na bardzo miękkich gruntach.

Konsekwencją zastosowania Geokraty Taboss, są następujące efekty:
• redukcja grubości konstrukcji drogowych w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych dzięki eliminacji głębokiej wymiany gruntu
• znaczne zwiększenie odporności materiałów wypełniających geokratę na ścinanie w wyniku ich zamknięcia, ograniczenia i znacznego zagęszczenia wewnątrz komórek
• zmniejszenie osiadania spowodowanego naturalnym zagęszczaniem oraz ograniczenie bocznych przesunięć kruszywa wypełniającego geokratę
• zmniejszenie naprężeń przekazywanych na podłoże gruntowe od obciążenia użytkowego oddziaływującego na nawierzchnię w wyniku rozkładania skoncentrowanych obciążeń na sąsiadujące komórki geokraty
• stworzenie konstrukcji drogowej o określonej nośności, z której wody deszczowe nie muszą być odprowadzane (kanalizacja, system spływów powierzchniowych); wierzchnią warstwę stanowią materiały sypkie umożliwiające filtrację wód deszczowych poprzez warstwy podbudowy

Powszechnie znane (w kontekście ostatnich tragicznych wydarzeń związanych z powodziami w Polsce) jest negatywne zjawisko zmniejszania terenów o wysokiej retencji wodnej, niekontrolowane i nieprzemyślane do końca utwardzanie nawierzchni i w konsekwencji zwiększanie współczynników spływu oraz pojawianie się (przy deszczach nawalnych) przepływów deszczowych, których bezpieczne odprowadzenie do środowiska nie jest możliwe.

Mechanizm pracy systemu na skarpie
Zastosowanie TABOSSYSTEM® umożliwia rozwiązanie wielu problemów związanych z utrzymaniem i stabilnością gruntu na stromych skarpach i zboczach. Zamknięcie gruntu lub kruszyw wewnątrz komórek zwiększa jego odporność na erozję, chroni przed migracją cząstek w dół. Do wypełniania systemu można zastosować glebę z roślinnością, grunty z wykopów, kruszywa, kamienie lub beton. Dobrze ustabilizowana roślinność jest traktowana za efektywną i atrakcyjną formę ochrony skarp i zboczy wystawionych na umiarkowaną erozję powierzchniową. W stałych lub skoncentrowanych spływach powierzchniowych roślinne zabezpieczenie jest jednak często mało skuteczne, ponieważ takie spływy prowadzą do postępującego wymywania cząstek gruntu ze strefy korzeniowej. Powstawanie strumieni spływowych i kanałów erozyjnych doprowadza do soliflukcji i ostatecznego zniszczenia pokrycia ochronnego.

W przypadku zastosowania TABOSSYSTEM® ściany komórek wypełnionych glebą tworzą serię mini-zapór rozciągniętych w poprzek ochranianej skarpy lub zbocza. Normalny rozwój strug spływowych, wytwarzanych przez skoncentrowany spływ powierzchniowy, przecinający grunt jest powstrzymywany przez kierowanie go na powierzchnię. Taki mechanizm zmniejsza prędkość przepływu, co w konsekwencji obniża również wartość siły erozyjnej spływu powierzchniowego.

Do powierzchniowego zabezpieczania skarp szczególnie zalecane jest zastosowanie GEOKRATY TABOSS II (Aprobata techniczna AT/2002-04-1216 - 6.02.2002r.), która jest odmianą produktu, stanowiącą wyrób z taśm z nacięciami, umożliwiającą równomierne rozprowadzenie spływów powierzchniowych.
Gleba wraz z ukorzeniającą się roślinnością jest utrzymywana i chroniona do ściśle określonej głębokości wewnątrz indywidualnych komórek. Korzenie przenikają przez geotekstylia do podłoża gruntowego, tworząc integralne wzmocnienie całej warstwy zabezpieczającej powierzchnię skarpy.
Zastosowanie geosiatek komórkowych do ochrony skarp w obszarach suchych przyśpiesza rozwój roślinności, dzięki utrzymaniu zwiększonej wilgotności w gruncie w strefie przypowierzchniowej. Naturalnej tendencji warstwy zabezpieczenia ochronnego do poślizgu w dół przeciwstawiają się opory tarcia w płaszczyźnie kontaktu systemu z podłożem gruntowym. Opór na zsuw całego systemu, w skład którego wchodzi również warstwa geotekstyliów lub geomembrana może być znacznie ograniczony przez stosunkowo niski współczynnik tarcia charakterystyczny dla takich materiałów geosyntetycznych.

Zabezpieczenie skarpy Zabezpieczenie kanału Wzmocnienia podtorzy kolejowych

Współpraca z geosyntetykami płaskimi
O wartości użytkowej konstrukcji drogowej wzmocnionej geotekstyliami decydują oprócz warunków geologiczno-inżynierskich także czynniki techniczne, takie jak: rodzaj użytego kruszywa i jego współpraca z geotekstyliami, wytrzymałość, wydłużalność i tekstura geotekstyliów, ich wodoprzepuszczalność i zdolność separacji oraz obciążenia i częstotliwość ruchu pojazdów.
Wzmocnienie geosyntetykami warstwy kruszywa, stanowiącej podłoże ulepszone, ma na celu zmniejszenie grubości tej warstwy, lub przy jej zachowaniu, przedłużenie trwałości nawierzchni.
Fakt, że geosyntetyki są układane najczęściej w przypadku słabego podłoża pozwala na równoczesne traktowanie ich jako wzmocnienie podłoża i kruszywa. Do celów tych stosuje się geotkaniny i geokompozyty odznaczające się wysoką i trwałą wytrzymałością. Geowłókniny zasadniczo nie są materiałem przeznaczonym do zbrojenia gruntu, jednak praktyka wykazała, że również geowłókniny o niedużej wytrzymałości znacząco poprawiają warunki pracy podłoża.
Efekt wzmocnienia podłoża przy użyciu geosyntetyków jest osiągany poprzez równoczesne działanie dwóch mechanizmów:
- mechanizm membrany,
- mechanizm ograniczenia bocznych przemieszczeń poziomych.
Efektywność pracy geosyntetyków jest największa gdy podłoże jest niejednorodne, ma niską nośność, a warstwa układanego kruszywa ma stosunkowo niewielką grubość.
Warstwy geosyntetvków, obok funkcji wzmocnienia, pełnią także funkcje separatora i filtru, co jest korzystne zarówwo podczas realizacji budowy (np. przyspieszanie konsolidacji, unikanie wymieszania się różnych rodzajów gruntów) jak i podczas eksploatacji drogi.
Przy słabej nośności podłoża wzmacniająca funkcja geosyntetyków wysuwa się na plan pierwszy, z rosnącą nośnością wzrasta znaczenie funkcji separacyjnej i filtracyjnej.

Zasady doboru geotekstyliów współpracujących
Na drogi, fundamenty i nawierzchnie w zależności od czynników technicznych jako warstwę podścielającą TABOSSYSTEM® zaleca się stosowanie geowłóknin tkanych, nietkanych, igłowanych, odpornych na działanie promieniowania UV.
Kryterium doboru geowłóknin podścielających jest zdolność separacyjna i drenażowa, a w mniejszym stopniu wymagania wytrzymałościowe.
Zadaniem geowłókniny w TABOSSYSTEM® jest również funkcja filtracji. Geowłóknina zapobiega „wtłaczaniu" drobnych cząstek podłoża w zagęszczony materiał zasypowy wpełniejący komórki geokraty. Zjawisko to występuje pod działaniem sił ssących od cyklicznych obciążeń przy obecności wody w porach gruntu.
Geowłoknina skutecznie zapobiega powstającej w wyniku tego zjawiska erozji wewnętrznej gruntu oraz rozgęszczaniu warstw konstrukcyjnych.
TABOSSYSTEM® komórkowy ma przede wszystkim zastosowanie przy wzmacnianiu słabych podłoży gruntowych. Ze względu na konieczność przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych, zaleca się stosowanie podściółek z lekkich geotekstyliów (150–200g/m2) nietkanych, igłowanych, jako integralnego elementu TABOSSYSTEM®.

Wyniki badań polowych
Najbliższe stanowi faktycznemu, najbardziej sugestywne i przekonywujące efekty zastosowania TABOSSYSTEM® przedstawiają wyniki badań polowych, przeprowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej, a wnioski wypływające z badań są krótkie:
- ułożenie warstwy pospółki na gruncie rodzimym nie powoduje istotnego wzrostu nośności (grubsza warstwa torfu poniżej górnej, okresowo dogęszczanej nawierzchni),
- zastosowanie geowłókniny i GEOKRATY TABOSS (10 cm, "małe oczka") oraz pospółki spowodowało blisko trzykrotny wzrost nośności drogi.


Zalety techniczne
• łatwość montażu i demontażu konstrukcji
• możliwość wielokrotnego używania
• przenoszenie dużych obciążeń dynamicznych i statycznych
• duża odporność na czynniki atmosferyczne i środowiska naturalnego
• działanie przeciwerozyjne
• materiał odnawialny (recykling)

Certyfikaty i aprobaty

Geokrata Taboss II oznaczona jest znakiem CE na podstawie przeprowadzonej certyfikacji Zakładowej Kontroli ProdukcjiPosiadamy certyfikat ISO 9001:2008

Polityka Jakości naszej firmy. (plik pdf 27.03.2006)

Aby spełnić oczekiwania naszych Klientów regularnie przeprowadzamy wśród nich ankiety badające stopień zadowolenia. Wyniki ostatnich badań wykazały, że w pięciostopniowej skali ocenę bardzo dobrą wystawiło nam 97,4% Klientów a pozostałe 2,6% to oceny dobre.

Z myślą o naszych Klientach dbamy o jakość GEOKRATY TABOSS.

W latach 2002-2006 przy około 700 przeprowadzonych transakcjach nie było żadnych reklamacji na nasz produkt - GEOKRATY TABOSS.


Atesty:

HK/B/0669/01/2010Certyfikaty:

CERTYFIKAT SAGEOS - KANADA S 359-001/CAN
CERTYFIKAT Zakładowej Kontroli Produkcji WE 1488-CPD-0095/Z


Aprobaty techniczne:

GEOKRATA TABOSS
IBDiM nr AT/2007-03-1216, Wyd. II

Projekty z zastosowaniem Geokraty Taboss

Katalogi:


Geokrata - Systemy stabilizacji Gruntu - NOWY!
Geokrata - zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp, rowów i zbiorników - NOWY!
GeoQiube - innowacyjny system ochrony przeciwerozyjnej skarp uszczelnianych geomembraną

Geocell - antierosion protection of scarps, ditches and reservoirs


Materiały pomocnicze:Obejrzyj filmy z przykładowych realizacji dróg:
draga osiedlowa droga leśna
Przyklady zastosowania GEOKRATY TABOSS
realizacja drogi osiedlowej - plik AVI  - 7,71 mb
realizacja drogi leśnej - plik AVI  - 12,78 mb

Referencje:

Polimex
Dragados
Budostal
Lista referencyjna


Lista produktów

Kategorie

Producenci

Pokaż:
60 120 180