Program Moja Woda

Promocyjne zestawy zagospodarowania wody deszczowej dostosowane do programu Moja Woda rozpisanego na lata 2020-2024 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Najważniejsze informacje dotyczące programu "Moja Woda"

2 czerwca 2020 r. Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły ogólnokrajowy program dofinansowań „Moja Woda” do przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe. Dotacje dotyczą przedsięwzięć, dzięki którym wody opadowe zostaną zatrzymane w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W efekcie wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do sieci kanalizacyjnej, rowów odwadniających odprowadzających wody poza teren nieruchomości, na sąsiadujące ulice, place, itp.).
Możliwe jest uzyskanie dotacji do 5 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 r. na zakup, montaż i uruchomienie instalacji na jedno przedsięwzięcie.
Budżet programu na lata 2020-2024 wynosi 100 mln zł. Celem programu jest ochrona zasobów wodnych poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystanie zmagazynowanych wód opadowych i roztopowych. Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych.

5 kroków do dofinansowania w programie "moja woda"

1. KOSZTORYS

Pierwszą istotną kwestią jest oszacowanie kosztów związanych z inwestycją. Bardzo często znaczny udział w całej wartości przedsięwzięcia będzie miał zakup zbiornika. W celu doboru odpowiedniej pojemności warto skorzystać z gotowego kalkulatora internetowego wykorzystanie deszczówki, gdzie po podaniu kilku danych można określić jaka pojemność byłaby optymalna dla konkretnego obiektu.  W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji i doboru kompletnego systemu (zbiornik, filtr, pompa oraz inne akcesoria) do zagospodarowania deszczówki w ogrodzie lub domu i ogrodzie zalecamy wypełnienie oraz przesłanie formularza na adres biuro@mpi.com.pl. Do wiadomości z wypełnionym formularzem warto załączyć opinię geotechniczną dla działki objętej inwestycją. Znajomość warunków gruntowo-wodnych jest niezwykle istotna w doborze odpowiedniego modelu zbiornika retencyjnego oraz układu rozsączającego.

2. SKŁADANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

W celu złożenia wniosku należy zarejestrować lub zalogować się (w przypadku osób już zarejestrowanych) na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialnego za województwo, w którym będzie realizowana inwestycja. Listę poszczególnych Funduszy wraz z linkiem do portalu beneficjenta można znaleźć tutaj. Wniosek będzie dostępny do pobrania po zalogowaniu w portalu. Wypełniony wniosek w pliku PDF należy przesłać do WFOŚiGW za pomocą „Skrzynki podawczej – PDF” w portalu beneficjenta. Następnie wydrukować wypełniony wniosek, który po podpisaniu należy dostarczyć wraz z określonymi we wniosku załącznikami (zgoda współwłaścicieli nieruchomości, zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia w ramach programu „Moja Woda”) do właściwego Funduszu. Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu.

Na rozpatrzenie wniosku Fundusz przeznaczył termin do 60 dni od daty wpływu. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku. Co istotne, realizacja przedsięwzięcia nie może zakończyć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW. Dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień do wniosku na wezwanie Funduszu. W przypadku odrzucenia wniosku w ciągu 7 dni od otrzymania negatywnej decyzji w formie pisemnej przysługuje prawo do wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem. Po negatywnym rozpatrzeniu można złożyć nowy wniosek, który rozpoczyna całą procedurę od początku.

Można ubiegać się o dotację na następujące elementy zaliczane do kosztów kwalifikowanych programu „Moja Woda”:

zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem takich jak:
przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
instalacja rozsączająca;
zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny: nadziemny otwarty lub zamknięty1 od 2 m3 pojemności, podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności;
elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

1w przypadku nadziemnych zamkniętych zbiorników retencyjnych dopuszcza się instalację minimum 2 zbiorników o pojemności minimum 1 m3 każdy.

3. SZUKANIE WYKONAWCY

Przy większych systemach, w szczególności tych ze zbiornikiem podziemnym nie obędzie się bez fachowej pomocy wykonawcy. Ich bazę umieściliśmy m.in. tutaj. Wykonania instalacji można podjąć się na własną rękę – we wniosku należy zaznaczyć czy za wykonawstwo będzie odpowiedzialna firma zewnętrzna czy sam wnioskujący. W drugim przypadku przy rozliczaniu dotacji należy złożyć stosowne oświadczenie o samodzielnym wykonaniu instalacji, które można znaleźć tutaj.

4. Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie inwestycji.

Podsianie umowy i zobowiązanie się do wykonania instalacji

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację, Beneficjent otrzymuje pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania na warunkach określonych w złożonym wcześniej wniosku. Pismo zawierać będzie zwrotne potwierdzenie odbioru. Stanowi to zawarcie umowy na dofinansowanie, której datę określa się na dzień doręczenia pisma.

Kupno sprzętu

Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi z WFOŚiGW nie pozostaje nic innego jak przejść do realizacji inwestycji. Już na samym początku drogi ubiegania się o dofinansowanie kontaktowałaś/eś się z pracownikami MPI, którzy na podstawie swojego doświadczenia i wiedzy z zakresu zagospodarowania wody deszczowej doradzili i dobrali odpowiedni system dla Twoich potrzeb. W celu sfinalizowania zakupu skontaktuj się z nimi raz jeszcze! W razie pytań udzielą odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące systemu.

5. REALIZCJA I ROZLICZENIE INWESTYCJI

Przedostatnim etapem jest realizacja instalacji. Tak jak wspomniano wcześniej, można zrealizować ją samodzielnie lub przy pomocy firmy wykonawczej. Należy pamiętać, że realizacja przedsięwzięcia nie może zostać zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW, a wykonana instalacja musi charakteryzować się trwałością przez minimum 3 lata od daty jej zakończenia, czyli od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez Beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia, lub oświadczenie o samodzielnym wykonaniu instalacji. Przez ten okres należy również zachować całość dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem. Etapy realizacji należy udokumentować w postaci fotografii. Inwestycja musi zostać zakończona w terminie do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. W celu rozliczenia dotacji należy złożyć druk zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW, (druk znajduje się tutaj) wraz z oryginałami wszystkich faktur/rachunków oraz z dowodami zapłaty (jeżeli nie było płatności gotówką), kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem protokołu odbioru końcowego lub oświadczenie o samodzielnym montażu (znaleźć można tutaj), kserokopię umowy z wykonawcą (jeżeli była zawarta) oraz dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów realizacji zdania, na które otrzymano dotację z programu „Moja Woda”. Po pozytywnym rozliczeniu dotacji w postaci ww. dokumentów następuje wypłata przyznanych środków na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie dofinansowania.

Lista produktów

Producenci

Pokaż:
60 120 180