Koszyk

Brak produktów w koszyku

0

Pozwolenie na instalację zbiornika podziemnego

Wiadomość od naszego przedstawiciela producenta zbiorników podziemnych:

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wymaganych pozwoleń przy instalacji zbiornika podziemnego na wody opadowe i roztopowe zleciliśmy wykonanie analizy Prawa Budowlanego naszemu prawnikowi pod kątem wyżej wymienionego aspektu.

Niestety obowiązujące w Polsce prawo dotyczące zbiorników na deszczówkę jest nieprecyzyjne i niejednoznaczne. W art. 29 Prawa Budowlanego znajduje się zapis o „zbiornikach bezodpływowych na nieczystości ciekłe do 10 m3”, dla których należy wykonać wyłącznie zgłoszenie budowlane w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta (w przypadku miast na prawach powiatu). Zachodzi więc pytanie, czy analogicznie można traktować zbiorniki na wody opadowe i roztopowe w pojemności do 10 m3. Wydawane do tej pory orzeczenia przez Sądy Administracyjne są różne. NSA w marcu 2017 r. orzekł, że do budowy betonowego zbiornika na deszczówkę wymagane jest pozwolenie na budowę. Z kolei WSA we Wrocławiu w październiku 2019 r. stwierdził, że na zasadzie analogi do zbiorników bezodpływowych, również dla zbiorników na deszczówkę do 10 m3 wymagane jest jedynie zgłoszenie, a nie pozwolenie na budowę. Argumentował decyzję faktem, że prawodawca zwolnił z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę przy zbiornikach bezodpływowych na ścieki o pojemności do 10 m3, a więc nie sposób przyjąć, że będzie wymagał pozwolenia przy zbiornikach bezodpływowych na deszczówkę w tej samej pojemności. Z dotychczasowej praktyki stosowanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej wiemy, że z reguły zbiornika na deszczówkę były traktowane jako zbiorniki bezodpływowe na ścieki, a więc na zgłoszenie budowlane. Za analogicznym traktowaniem omawianych zbiorników przemawia również ich charakterystyka techniczna. Z drugiej strony podnoszone są również głosy, że inwestycje, które nie zostały wymienione w art. 29 Prawa budowlanego wymagają pozwolenia na budowę.

 

Z uwagi na obecne niejasności prawne dotyczące zbiorników na deszczówkę poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk wystosował Interpelację nr 8797 do Ministerstwa Rozwoju w sprawie wprowadzenia zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności do 10 m3 na listę inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę zawartych w ustawie Prawo Budowlane. Po ustaleniach na szczeblu Ministerstw i konsultacji z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego uzgodniono możliwość wprowadzenia takiego zapisu. Ma on pojawić się w ustawie o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Z informacji znajdujących się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, iż ustawa od dnia 17 sierpnia 2020 r. znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Określono również, że planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to III kwartał br., jednak na dzień 6.11.2020 nie podano dalszych informacji w kwestiach legislacyjnych wyżej wymienionej ustawy.

Ze względu na powyżej przytoczone fakty, aktualnie nie zostało wypracowane jednoznaczne stanowisko odnoszące się do zbiorników na deszczówkę. W związku z tym de facto konieczność uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia na budowę zbiornika będzie każdorazowo zależne od interpretacji urzędnika prowadzącego daną sprawę. Z informacji otrzymanych w różnych starostwach powiatowych wynika, że z reguły zbiorniki na deszczówkę o pojemności do 10 m3 wymagają zgłoszenia budowlanego, a przy większych pojemnościach pozwolenia na budowę. Z uwagi na niejasność przepisów, przy okazji każdej inwestycji związanej ze zbiornikami podziemnymi na deszczówkę należy zasięgnąć odpowiednich informacji we właściwym dla sprawy Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, jakie wymagania formalne należy spełnić. W takim przypadku należy stosować się do wymogów stawianych przez dane starostwo/urząd.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny fakt, a mianowicie moment powstania zbiornika i jego powiązania z budynkiem. W sytuacji, gdy zbiornik powstaje jednocześnie z budynkiem, któremu ma służyć jest on objęty pozwoleniem na budowę tego budynku. Wtedy nie zachodzi potrzeba uzyskania odrębnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla zbiornika. W przypadku, gdy zbiornik będzie instalowany po wzniesieniu budynku lub jest on samodzielnym obiektem budowalnym znajdującym się na nieruchomości niezbudowanej budynkiem mieszkalnym istnieje konieczność uzyskania stosownych zgód, tj. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na budowę tego zbiornika.

Lista produktów

Kategorie

Producenci

Pokaż:
60 120 180