Koszyk

Brak produktów w koszyku

0

Jak układać Netturf (dawniej pod nazwą Netlon)?

Nawierzchnia Netturf

Nawierzchnia Netturf zawiera w strefie korzeniowej tysiące wymieszanych ze sobą małych siatkowych elementów, które po przerośnięciu systemem korzeniowym traw stanowią WZMACNIANĄ NAWIERZCHNIĘ TRAWIASTĄ. Nawierzchnia staje się strukturą, która posiada możliwości przeniesienia wyjątkowo dużych obciążeń.

Nawierzchnia jest przeznaczona do stosowania głównie na: terenach rekreacyjnych, drogach pożarowych, parkingach, terenach sportowych oraz nawierzchniach o dużym spadku.

Ze względów projektowych oraz terenowych, każda instalacja Wzmocnionej Nawierzchni Trawiastej NETTURF jest inna. Każdorazowo należy zgłosić się do producenta nawierzchni (GCL Sp. z o.o.) po wytyczne i/lub pełen nadzór nad wbudowaniem materiału. Poniżej zaprezentowana jest standardowa procedura/wytyczne do ułożenia nawierzchni NETTURF pod drogę pożarową, na gruncie rodzimym, tam gdzie strefa korzeniowa ma min. 200mm i jest wymagana podbudowa:

 1. W odpowiedzialności projektanta drogowego oraz wykonawcy jest odpowiednie przygotowanie gruntu oraz wykonanie podbudowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami Prawa Budowlanego.

 2. Należy pomierzyć i oznaczyć obszar na którym ma być zainstalowany Netturf. Następnie wykonać odpowiedni wykop pod nawierzchnię uwzględniając grubość podbudowy, mieszanki Netturf oraz przyszłego trawnika.

 3. Grunt pod podbudowę należy zagęścić walcem 1,5-2 tonowym aż do osiągnięcia pożądanej wytrzymałości. W razie konieczności należy użyć siatki zbrojonej TENSAR. Nośność gruntu opisana jest w Tabeli 1.

Nośność podłoża (gruntu), wskażnik CBR %*

Wymagana grubość warstw

Netturf

Warstwa podbudowy (drenująca)

pojazdy lekkie

pojazdy ciężarowe

> 12% (pojazdy lekkie)

150 mm

brak

N/D

> 12% (pojazdy cięzarowe)

200 mm

N/D

brak

6 - 12%

200 mm

brak

brak

4 - 6%

200 mm

100 mm

150 mm

2 - 4%

200 mm

150 mm

200 mm

1 - 2%

200 mm

250 mm

350 mm

* - CBR% - wskaźnik nośności gruntu. Został opracowany przez Kalifornijski Departament Transportu

Tabela 1 – wytyczne przy projektowaniu i wykonaniu nawierzchni Netturf

 1. Pod warstwą podbudowy, w gruncie, należy umieścić ewentualne odwodnienie terenu. Standardowo jest to rura perforowana fi. 100-150mm w otulinie z włókniny filtracyjnej oraz żwiru płukanego o frakcji 16-32mm. Drenaż należy umieścić w środkowej części bądź jednej z krawędzi drogi. Ilość drenaży zależy od szerokości jezdni oraz warunków wodnych danego obszaru.

 2. Podbudowę wykonuje się z kruszywa naturalnego łamanego przepuszczalnego (np. kliniec frakcji 4-31mm). Nie dopuszcza się użycia materiału który zawierał będzie dużą część składników gliniastych oraz o niewielkiej twardości. Typowa grubość podbudowy wynosi 20cm przy czym dostosowuje się ją do projektu drogowego i należy to uzgodnić z odpowiednim projektantem. Podbudowa po wykonaniu i zagęszczeniu powinna przenosić obciążenie zgodne z wytycznymi jakie muszą być spełnione pod drogi pożarowe.

 3. Miejsce, w którym ma znaleźć się nawierzchnia Netturf należy ograniczyć odpowiednimi krawężnikami bądź skosem 45? na linii styku z przyległym terenem zieleni.

 4. W celu uniknięcia rozwarstwienia mieszanki, Netturf powinien być bezpośrednio przywożony od producenta na miejsce instalacji. W trakcie instalacji materiał powinien być utrzymywany w stanie optymalnej wilgotności i nie może być nasycony wodą.

 5. Na poprawnie wykonaną nawierzchnię należy wysypać, za pomocą ładowarek teleskopowych, koparek itp., nawierzchnię Netturf. Pojazdy do rozładowywania nawierzchni mogą jeździć już po wysypanej, pod warunkiem, że nie jest ona mokra oraz na tyle gruba aby uniknąć powstawaniu kolein w warstwie podbudowy. Nie należy dopuścić do wymieszania nawierzchni Netturf z zanieczyszczeniami z budowy, błotem, gliną itp. Nie spełnienie tego wymogu może powodować zmiany w strukturze nawierzchni oraz pogarszać jej wodoprzepuszczalność.

 6. Rozgarnąć pierwszą warstwę Netturf używając spodniej strony łyżki (nie posiadającej zębów) ładowarki lub narzędzi ręcznych (prócz grabi – gdyż mogą zmienić strukturę nawierzchni). Na większych przestrzeniach można użyć np. łat. Zagęszczać lekkim walcem statycznym jednokrotnie na całej nawierzchni a następnie walcem wibracyjnym lub zagęszczarką płytową zgodnie z Tabelą 2.

Typ urządzenia

Przedział wagowy

Wytyczne dla Netturf

 

 

 

Maksymalna grubość jednorazowej warstwy

Walec wibracyjny

Masa na metr szerokości walca:

 

 

od 270kg do 450kg

75

 

od 450kg do 700kg

75

 

od 700kg do 1300kg

125

 

od 1300kg do 1800kg

150

 

od 1800kg do 2300kg

150

 

od 2300kg do 2900kg

175

 

od 2900kg do 3600kg

200

Zagęszczarka płytowa

Masa na m2 płyty:

 

 

od 1100kg do 1200kg

75

 

od 1200kg do 1400kg

75

 

od 1400kg do 1800kg

125

 

od 1800kg do 2100kg

150

 

od 2100kg

200

Tabela 2 – Wytyczne do zagęszczania nawierzchni Netturf

 1. Rozłożyć kolejną warstwę Netturf używając tych samych procedur co w pierwszej warstwie. Przed ułożeniem ostatniej, wierzchniej warstwy, nadmiar siatki należy usunąć ręcznie. Zabrania się używania grabi przy tej czynności. Ostatnią warstwę (Warstwą Wyrównawczą Netturf w ilości ok 15-20mm) ułożyć ręcznie z tolerancją +-10mm.

 2. Posiać lub rozłożyć trawę z rolki, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, od jednego do trzech dni po instalacji Netturf. Nawodnić teren niezwłocznie i zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Trawnik może wymagać codziennego podlewania jeżeli będzie instalowany w okresie letnim.

 3. Zabezpieczyć teren na którym został zainstalowany Netturf przeciw ruchowi pieszemu i kołowemu do czasu wzrostu trawy i mocnego zakorzenienia się w warstwie Netturf. Nawierzchnia osiąga pełną wytrzymałość zazwyczaj po okresie 2-4 tygodni od momentu wysiania / zainstalowania trawy.

 

 

 

Lista produktów

Kategorie

Producenci

Pokaż:
60 120 180