Koszyk

Brak produktów w koszyku

0

Zestaw ze zbiornikiem EcoLine II 2200 l PREMIUM

Termin wysyłki: 14 dni
Zestaw ze zbiornikiem EcoLine II 2200 l PREMIUM
  • Czas realizacji:14 dni
Zestaw ze zbiornikiem EcoLine II 2200 l PREMIUM
Tanie zbiorniki na deszczówkę - ECOLINE - polska produkcja, 10 lat gwarancji

Do zbiorników Ecoline: zbiornik EcoLine II 2200 l , pompa Multi X-6 z pływającym poborem + pokrywa + rura wznosząca + zestaw napełniający ECO 3/4” + filtr koszowy + skrzynka ogrodowa

Zbiornik podziemny na deszczówkę EcoLine II 2200 l - 3 podejścia Ø 110 mm, nadbudowa H = 400mm, pokrywa

Zalety zbiorników ECOLINE:
• Monolityczna konstrukcja
• Wyposażone w 3 przyłącza DN 110 (inne rozmiary i lokalizacja na zamówienie)
• Pokrywa i nadbudowa w zestawie
• Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości
• Pełna wodoszczelność, brak szwów, połączeń
• Niewielki ciężar, łatwy montaż
• 10 lat gwarancji
 
Uwagi ogólne
Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną tych robót. Na małych budowach, np. budownictwa jednorodzinnego, występuje jedynie dokumentacja ograniczona do projektu technicznego budynku i mapy sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej projekt zagospodarowania działki. Wykonawca robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć uzbrojenia technicznego, i z decyzją o pozwoleniu na budowę. W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tych urządzeń (np. zakładem energetycznym). Prace w wykopach o głębokości większej od 2 m muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Montaż wykonywać w rękawicach ochronnych oraz pełnym obuwiu roboczym. Nie stosować elektronarzędzi z uszkodzoną obudową lub izolacją. Zachować bezpieczną odległość od pracujących maszyn budowlanych (koparki lub mikrokoparki). Montaż przy drodze – uwaga na pojazdy, należy odpowiednio oznakować miejsce prac.

Wykonanie wykopu
Ściany wykopu począwszy od 1 m głębokości należy obowiązkowo zabezpieczyć przez:
Wykonanie skarp pochylonych o kącie 45° dla gruntów średniospoistych.
Wykonanie skarp o kącie nachylenia nie większym, niż kąt stoku naturalnego w gruntach piaszczystych nasypowych:
-  Umocnienie ścian przez rozparcie lub podparcie dla wykopów o ścianach pionowych.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania
wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w
bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki
transportu, składowany materiał, urobek itp.

Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:
sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy, oraz przed każdym
rozpoczęciem robót
likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów
nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są
obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem odłamu gruntu
zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli
każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp
przy pojawieniu się wód gruntowych należy obniżyć ich poziom 30 cm poniżej planowanego położenia
zbiornika.
 
Montaż zbiornika
Sprawdzić występowanie widocznych wad fizycznych zbiornika. W przypadku zastrzeżeń należy wstrzymać prace i zgłosić zaistniały fakt sprzedawcy (lub autoryzowanemu przedstawicielowi) przed rozpoczęciem montażu. Pod
żadnym pozorem nie opuszczać zbiornika do wykopu jeżeli są zastrzeżenia co do jego jakości.
Po wykonaniu wykopu należy na dnie umieścić warstwę 5-10 cm piasku
i wypoziomować. Następnie umieścić w wykopie zbiornik i wypoziomować. Należy sprawdzić położenie (wysokość)
otworów przyłączeniowych a następnie zalać zbiornik woda do poziomu 30 cm od dna zbiornika.
Wykonać podłączenie rur. Należy zwrócić uwagę aby koniec rury miał możliwość przemieszczeń pionowych i
poziomych prostopadle do osi rury. Dzięki temu uniknie się powstania naprężeń w przypadku ruchów zbiornika w
czasie jego zasypywania i zalewania.
Zbiornik zasypywać piaskiem w warstwach po 30 cm i zagęszczać wodą. Nie należy stosować zagęszczania
mechanicznego ze względu na możliwość uszkodzenia zbiornika. Po każdorazowym ułożeniu kolejnej warstwy
należy uzupełniać poziom wody w zbiornikach o kolejne 30 cm. Podczas zagęszczania należy obserwować czy nie następuje deformacja ścianek zbiornika.
Przy zasypywaniu należy zwrócić szczególną uwagę, aby w pobliże zbiornika nie przedostał się większy kamień lub inny sztywny przedmiot, który mógłby spowodować lokalne wgniecenie ścianki zbiornika. Zbiornik należy zasypywać piaskiem. Rury należy układać zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.
 
Jeżeli zbiornik ma być posadowiony na głębokości przekraczającej 50 cm (od sklepienia), należy wówczas wykonać 20 cm obsypkę chudym betonem. W przypadku montażu zbiornika w gruncie gliniastym lub pylastym zbiornik należy zabezpieczyć chudym betonem (patrz rys. 1). W przypadku konieczności posadowienia głębszego niż 80 cm od sklepienia zbiornik na całym jego obwodzie należy zabezpieczyć chudym betonem i wykonać płytę odciążającą.
 
Montaż zbiorników przy podwyższonym stanie wód gruntowych
W przypadku występowania wód gruntowych należy w czasie montażu obniżyć jej poziom do 30 cm poniżej dna
wykopu. Po zasypaniu zbiornika do połowy chudym betonem, należy wykonać opasanie geowłókniną, która przechodzi przez grzbiet zbiornika pomiędzy studzienkami. Oba końce geowłókniny powinny zostać rozłożone w płaszczyźnie na wysokości połowy zbiornika o szerokości większej niż 1 metr w każdą stronę zbiornika. Tak rozłożone pasy geowłókniny należy przykryć 30 cm warstwą chudego betonu.
Na każdy centymetr wysokości wody gruntowej powyżej 1 wysokości zbiornika dodać 1cm warstwy betonowej do
przyjętych 30 cm.
 
Po montażu
Teren nad zbiornikiem należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić najechanie na zbiornik wszelkich
pojazdów. Jeżeli trwają inne prace budowlane lub terenowe, zabezpieczenie powinno stanowić widoczne i trwałe
ogrodzenie. Teren, o którym mowa powinien być szerszy o przynajmniej metr od poziomego rzutu zbiornika.
 
Uwaga końcowa
W przypadku montażu zbiorników niezgodnie z instrukcją, montujący bierze całkowitą odpowiedzialność za jego
działanie.
 
Użytkowanie zbiorników
Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze przykręcać do korpusu zbiornika śrubami (odpornymi na korozję)
nadbudowy oraz pokrywy. Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów w pobliżu zbiorników a w szczególności nie
należy najeżdżać na zakopane zbiorniki!

Czas realizacji:14 dni
KategorieTanie zbiorniki na deszczówkę - ECOLINE - polska produkcja, 10 lat gwarancji
NazwaZestaw ze zbiornikiem EcoLine II 2200 l PREMIUM

Produkt nie posiada opinii.

Dodaj opinię

Aby dodać opinie musisz być zalogowany.