Koszyk

Brak produktów w koszyku

0

Zestaw ogrodowy ze zbiornikiem SlimTank 2000l (2m3)

Termin wysyłki: 14 dni
Zestaw ogrodowy ze zbiornikiem SlimTank 2000l (2m3)
  • Czas realizacji:14 dni
Nowość
Zestaw ogrodowy ze zbiornikiem SlimTank 2000l (2m3)
Zbiorniki na wodę deszczową lub ścieki - REWATEC

Zbiornik Slimtank 2000 wyróżnia się płaską konstrukcją, która pomaga w montowaniu go w łatwy i szybki sposób nawet w trudnych warunkach gruntowych.

Zbiornika wyposażony jest w rurę wznosząca i pokrywę, oraz cztery dopływy i jeden odpływ. Wysokość zbiornika w wersji podstawowej to 90 centymetrów, a wraz z rurą wznoszącą to 1,3 metra. W przypadku konieczności głębszego posadowienia zbiornika, istnieje możliwość domontowania teleskopu.

Na bazie zbiornika Slimtank 2000 utworzony został zestaw ogrodowy składający się ze zbiornika, filtra koszowego, pompy automatycznej i skrzynki ogrodowej.

Na zdjęciu z zestawem:
1. Zbiornik SlimTank 2000l
2. Filtr koszowy z wycięciem
3. Pompa GAP X80
4. Skrzynka ogrodowa z zaworem

Zbiornik SlimTank 2000 l to innowacyjny zbiornik płaski do gromadzenia wody deszczowej, gotowy do instalacji razem z nadbudową oraz pokrywą. Posiada trzy otwory wlotowe DN110 oraz jeden wylotowy DN110. Łatwy w transporcie, łatwy w montażu!

Atuty zbiornika SlimTank 2000:

- Łatwy montaż!
- Niska konstrukcja zbiornika umożliwia posadowienie zbiornika przy wysokim poziomie wód gruntowych.
- Zestaw zawiera podstawowe urządzenia do wykorzystania wody deszczowej.
- Idealnie sprawdza się przy wąskich przestrzeniach.
- Nie wymaga głębokiego wykopu.
- Atrakcyjna cena!

Pojemność całkowita 2 m³
Długość 2420 mm
Szerokość 1200 mm
Ilość i średnice włazów 1 x ø 600
Technologia wykonania Odlewanie rotacyjne
Materiał HDPE ρ = 940 kg/m³
Zastosowanie:
• Osadnik gnilny
• Zbiornik do deszczówki
• Inne
---
Pompa GAP X80 jest automatyczną, zatapialną pompą ciśnieniową. Używana jest do nawadniania niedużych terenów zielonych. Pompa działa w trybie start/stop. Po otwarciu odbiornika (np. kurek z wodą ogrodową) uruchamia się, a po jego zamknięciu przechodzi w tryb czuwania.

Maksymalne natężenie przepływu 83 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia 20 m
Maksymalne ciśnienie pracy 2 bary
Przewód tłoczący 3/4'' GZ
Długość przewody zasilającego 10 m
Maksymalna głębokość zanurzenia pompy 7 m
Moc nominalna 0,55 kW
Maksymalna temp. pompowanej wody 35° C
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Klasa ochrony IPX8
Wirniki tworzywo sztuczne
Wał stal nierdzewna
Obudowa tworzywo sztuczne

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do 5000 zł w ramach ogólnopolskiego programu wspierania małej retencji „Moja woda” http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/ (Uwaga, informacja o programie może ulec zmianie lub się całkowicie zdezaktualizować).

Instrukcja montażu:

1. Uwagi ogólne
Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną
związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z
dokumentacją techniczną tych robót. Na małych budowach, np. budownictwa jednorodzinnego,
występuje jedynie dokumentacja ograniczona do projektu technicznego budynku i mapy sytuacyjnowysokościowej stanowiącej projekt zagospodarowania działki. Wykonawca robót ziemnych
powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć uzbrojenia technicznego, i z decyzją
o pozwoleniu na budowę. W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji
elektrycznej, gazowej itp., należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone
roboty - w porozumieniu z gestorem tych urządzeń (np. zakładem energetycznym). Prace w
wykopach o głębokości większej od 2 m muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Montaż wykonywać w rękawicach ochronnych oraz pełnym obuwiu roboczym. Nie stosować
elektronarzędzi z uszkodzoną obudową lub izolacją. Zachować bezpieczną odległość od pracujących
maszyn budowlanych (koparki lub mikrokoparki).
Montaż przy drodze – uwaga na pojazdy, należy odpowiednio oznakować miejsce prac.

2. Wykonanie wykopu
Ściany wykopu począwszy od 1 m głębokości należy obowiązkowo zabezpieczyć przez:
Wykonanie skarp pochylonych o kącie 45° dla gruntów średniospoistych.
Wykonanie skarp o kącie nachylenia nie większym, niż kąt stoku naturalnego
w gruntach piaszczystych nasypowych. Umocnienie ścian przez rozparcie lub podparcie dla wykopów o ścianach pionowych. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m wykonuje się jako
typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp.

Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:
sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy, oraz przed
każdym rozpoczęciem robót
likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów
nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,
jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem
odłamu gruntu zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli
każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp przy pojawieniu się wód gruntowych należy obniżyć ich poziom 30 cm poniżej planowanego
położenia zbiornika.

3. Montaż zbiornika
Przed montażem należy sprawdzić występowanie widocznych wad fizycznych zbiornika. W
przypadku zastrzeżeń należy wstrzymać prace i zgłosić zaistniały fakt sprzedawcy (lub
autoryzowanemu przedstawicielowi) przed rozpoczęciem montażu. Pod żadnym pozorem nie
opuszczać zbiornika do wykopu jeżeli są zastrzeżenia co do jego jakości.
Po wykonaniu wykopu należy na dnie umieścić warstwę 5-10 cm piasku i wypoziomować. Następnie
umieścić w wykopie zbiornik i wypoziomować. Należy sprawdzić położenie (wysokość) otworów
przyłączeniowych a następnie zalać zbiornik wodą do poziomu 30 cm od dna zbiornika.
Wykonać podłączenie rur. Należy zwrócić uwagę aby koniec rury miał możliwość przemieszczeń
pionowych i poziomych prostopadle do osi rury. Dzięki temu uniknie się powstania naprężeń w
przypadku ruchów zbiornika w czasie jego zasypywania i zalewania.
Zbiornik zasypywać piaskiem w warstwach po 30 cm i zagęszczać wodą. Nie należy stosować
zagęszczania mechanicznego ze względu na możliwość uszkodzenia zbiornika. Po każdorazowym
ułożeniu kolejnej warstwy należy uzupełniać poziom wody w osadnikach o kolejne 30 cm. Podczas
zagęszczania należy obserwować czy nie następuje deformacja ścianek zbiornika.
Przy zasypywaniu należy zwrócić szczególną uwagę, aby w pobliże zbiornika nie przedostał się
większy kamień lub inny sztywny przedmiot, który mógłby spowodować lokalne wgniecenie ścianki
zbiornika. Zbiornik należy zasypywać piaskiem. Rury należy układać zgodnie z obowiązującymi
normami i sztuką budowlaną.


Jeżeli zbiornik ma być posadowiony na głębokości przekraczającej 50 cm (od sklepienia), należy
wówczas wykonać 20 cm obsypkę chudym betonem.
W przypadku montażu osadnika w gruncie gliniastym lub pylastym zbiornik należy zabezpieczyć
chudym betonem.

Zaleca się, aby zbiorniki były zakopane nie głębiej niż na głębokości 1 metra licząc od powierzchni
ziemi do gornej powierzchni zbiornika (części cylindrycznej). Maksymalna głębokość posadowienia
zbiorników jest uzależniona od warunków gruntowo-wodnych w miejscu montażu.

Schemat wykopu i montaży przy niewystępowaniu wód gruntowych

W przypadku występowania wód gruntowych należy w czasie montażu obniżyć jej poziom do 30 cm
poniżej dna wykopu.
Po obsypaniu zbiornika do połowy chudym betonem, należy wykonać opasanie geowłókniną, która
przechodzi przez grzbiet zbiornika. Oba końce geowłókniny powinny zostać rozłożone w
płaszczyźnie na wysokości połowy osadnika o szerokości większej niż 1 metr w każdą stronę
zbiornika. Tak rozłożone pasy geowłókniny należy przykryć 30 cm warstwą chudego betonu.
Na każdy centymetr wysokości wody gruntowej powyżej 1/2 wysokości zbiornika dodać 1cm
warstwy betonowej do przyjętych 30 cm.

W przypadku występowania wód gruntowych należy w czasie montażu obniżyć jej poziom do 30 cm
poniżej dna wykopu.
Po obsypaniu zbiornika do połowy chudym betonem, należy wykonać opasanie geowłókniną, która
przechodzi przez grzbiet zbiornika. Oba końce geowłókniny powinny zostać rozłożone w
płaszczyźnie na wysokości połowy osadnika o szerokości większej niż 1 metr w każdą stronę
zbiornika. Tak rozłożone pasy geowłókniny należy przykryć 30 cm warstwą chudego betonu.
Na każdy centymetr wysokości wody gruntowej powyżej 1/2 wysokości zbiornika dodać 1cm
warstwy betonowej do przyjętych 30 cm.

Schemat wykopu i montażu zbiornika na deszczówkę przy podwyższonym poziomie wód gruntowych

5. Po montażu
Teren nad zbiornikiem należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić najechanie na zbiornik
wszelkich pojazdów. Jeżeli trwają inne prace budowlane lub terenowe, zabezpieczenie powinno
stanowić widoczne i trwałe ogrodzenie. Teren,
o którym mowa powinien być szerszy o przynajmniej metr od poziomego rzutu zbiornika.

6. Użytkowanie zbiorników
Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze przykręcać do korpusu zbiornika śrubami (odpornymi
na korozję) nadbudowy oraz pokrywy. Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów w pobliżu
zbiorników a w szczególności nie należy najeżdżać na zakopane zbiorniki!
7. Czyszczenie wnętrza zbiorników
Zbiorniki, jeżeli zachodzi konieczność, należy czyścić przy pomocy strumienia czystej
wody. Dopuszcza się również czyszczenie mechaniczne prowadzone we wnętrzu zbiornika przy
zachowaniu procedur BHP. Gruntowne czyszczenie wnętrza zbiorników należy powierzyć
specjalistycznej firmie posiadającej odpowiedni sprzęt.
8. Uwaga końcowa
W przypadku montażu zbiorników niezgodnie z instrukcją, montujący bierze całkowitą
odpowiedzialność za jego działanie.


Czas realizacji:14 dni
KategorieZAGOSPODAROWANIE WODY DESZCZOWEJ - zbiorniki na wodę deszczową lub ścieki, dekoracyjne zbiorniki na wodę deszczową, zbiorniki na wodę pitną, centrale, pompy, zestawy do wody deszczowej, zbieracze i filtry na rury spustowe, elastyczne zbiorniki na wodę. Zbiorniki na wodę deszczową lub ścieki - REWATEC
NazwaZestaw ogrodowy ze zbiornikiem SlimTank 2000l (2m3)

Produkt nie posiada opinii.

Dodaj opinię

Aby dodać opinie musisz być zalogowany.